SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

Размерът на овърдрафта за всеки акаунт се изчислява по динамична формула, която взима предвид броя на акаунтите, които са активни в съответния Административен панел. Предвид се взимат и хостинг плана и времето, за което всеки акаунт е предплатен.

Овърдрафтът ще бъде достъпен за даден акаунт, само ако неговият изчислен размер е над USD 100.00. Ако нямате наличен овърдрафт във Вашия акаунт, това означава, че изчисленият му размер е под $100.00 USD (освен ако не е спрян изрично, по Ваше желание или друга причина). Един акаунт би имал достъп до овърдрафт в следните примерни сценарии:

  • 13 хостинг акаунта на план Икономичен, предплатени за една година,
  • 10 хостинг акаунта на план Бизнес, предплатени за една година,
  • комбинация от горните - примерно 7 Бизнес акаунта и 4 Икономични акаунта (за една година),
  • 1 активен акаунт на план First Class.

Колкото повече акаунти добавяте във Вашия Административен панел, толкова по-голям би бил размерът на позволения овърдрафт.

Правото на ползване и размерът на овърдрафта се пресмятат в реално време. Овърдрафтът се отпуска в момента, в който Вашият акаунт достигне USD 100.00 позволен овърдрафт. След това при добавянето на нови акаунти към Административния панел, размерът на овърдрафта също ще се увеличава. Когато датата на погасяване настъпи и Вие покриете сумата по овърдрафта (Месечна сметка), тогава размерът на овърдрафта ще бъде преизчислен и ако все още е над $100.00 USD, овърдрафтът ще се удължи с 30 дни.