Условия за ползване от риселъри

Дефиниции

Понятието "Доставчик" в този документ се отнася до "Ай-Си-Ди-Софт" ЕООД. Понятието "Риселър" се отнася до Вас като клиент на Доставчика, който желае да закупи услуги от Доставчика, с цел да ги продава на собствени клиенти. "Краен клиент" се отнася до Вашия клиент, който е действителният потребител на предлаганите услуги.

Изисквания към риселъра

За да се квалифицирате като Риселър, трябва да изпълните следните изисквания:

a. Трябва да прочетете и да се съгласите с Условията за ползване и с Условията за ползване от Риселъри на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по собствена преценка.

b. Трябва да сте пълнолетно лице по законите на Вашата страна.

Задължения на риселъра

a. Риселърът трябва да покрива всички такси за услугите, предоставяни от Доставчика.

b. Риселърът трябва да има свои собствени Условия за Използване на услугите, с които Крайните Клиенти трябва да са се съгласили и които да обвързват Крайния Клиент с Условията за ползване на Доставчика.

c. Риселърът трябва да поддържа информацията за контакт в Риселърския акаунт актуална, включително името на собственика, e-mail адрес за връзка и телефонен номер. В случай че Крайният Клиент се обърне директно към Доставчика с въпроси относно плащания, тази информация за контакт ще бъде предоставена на Крайния Клиент за връзка с Риселъра.

d. Отговорност на Риселъра е да осигурява на крайния клиент помощ по отношение на плащанията за акаунта. Тази помощ включва, но не се изчерпва със: своевременно отговаряне на въпросите на Крайния Клиент относно предоставените му услуги или плащания; уведомяване на Крайния Клиент за предстоящо изтичане на предоставените му услуги; следене дали платените от Крайния Клиент услуги са активни/подновени от Доставчика.

e. Риселърът носи отговорност за всички действия и бездействия, извършвани от Крайния Клиент, които нарушават Условията за ползване на Доставчика.

Права на риселъра

a. Риселърът има право да ползва и поддържа препродадените акаунти, да избира собствени цени за услугите и да използва всички предлагани от Доставчика услуги.

b. Риселърът има право да преустановява по своя преценка услугите, предлагани на Крайни Клиенти, по начините, предлагани от Доставчика.

c. Риселърът има право да модифицира и да продава от свое име услугите, предлагани от Доставчика.

Злоупотреби

В случай на нарушение на Условията за ползване на Доставчика, Доставчикът си запазва правото да прекрати предлаганата услуга на акаунта на Крайния Клиент или да приложи други ограничения на предлаганата услуга без предварително известие. Доставчикът запазва правото си да потърси съдействието на властите при разследването на всякакви незаконни действия, свързани с услугите, предоставяни от Доставчика.

Поддръжка за риселъра

Риселърът може да използва техническа поддръжка и поддръжка, свързана с плащанията за акаунта, която може да бъде получена през административния панел за Риселъри, предоставен от Доставчика, през сайта за поддръжка на Доставчика или чрез e-mail съобщения.

Поддръжка за крайни клиенти

a. Риселърът може сам да предлага техническа поддръжка на Крайните Клиенти или да им позволи да ползват техническата поддръжка на Доставчика, като в този случай поддръжката ще е ограничена само до решаване на технически проблеми. Риселърът трябва сам да предлага поддръжка на Крайния Клиент, свързана с плащанията за акаунта и поддържането на услугата. Ако Краен Клиент се свърже с Доставчика за поддръжка, свързана с плащания, Доставчикът ще насочи Крайния Клиент към Риселъра, без да разкрива, че Доставчикът осигурява самата услуга. Запитвания, които не са свързани с технически проблеми и са отправени през каналите за поддръжка на Доставчика, ще бъдат насочвани към e-mail адреса за контакт на Риселъра.

b. За осигуряването на техническата поддръжка на Крайни Клиенти се приема, че Крайният Клиент има достъп до Контролния Панел на хостинг акаунта и знаe потребителското име и парола за него. Съответно, ако Крайния Клиент има достъп до Контролния Панел на акаунта, той може да получава техническа поддръжка от Доставчика. Следователно, Риселърът трябва да предоставя достъп до Контролния Панел на Крайния Клиент само когато позволява Крайният Клиент да получава техническа поддръжка от Доставчика.

Предмет на собственост

a. Доставчикът има пряк договор с Риселъра и няма договорни отношения с Крайния Клиент. Риселърът поема пълната отговорност за всяко нарушение на този Договор или Условията за ползване, причинено от неспазване на Условията за ползване от Крайния Клиент или Риселъра.

b. В случай, че Доставчикът бъде потърсен директно от Крайния Клиент, в повечето случаи Доставчикът няма да влезе в договорни отношения с Крайния Клиент. Изключения от това правило са случаите, в които Доставчикът изрично е упълномощен от Риселъра да сключи пряк договор с Крайния Клиент или в случай на прекратяване на този Договор.

c. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, запазени марки и патенти възникнали в резултат на достъпа до материали, предоставян от услугите на Доставчика. Това също се отнася за личното лого на Риселъра, както и всякакво друго модифициране и преработване на услугите, предоставяни от Доставчика, като в такъв случай Риселърът поема пълна отговорност за всякакви нарушения на запазените права.

d. В случай на спор между Риселъра и Крайния Клиент относно собствеността на хостинг акаунт или име на домейн, Доставчикът ще счита, че акаунти / домейни, платени от Риселъра, са собственост на самия Риселър. Това право на собственост важи от момента на извършване на плащането, до петнадесетия ден след изтичането на съответния акаунт/домейн. В случай, че Риселъра не може да поднови хостинг акаунта / името на домейна, и ако Крайният Клиент се свърже с Доставчика директно, петнадесет дни след изтичането Доставчикът може:

да отвори друг хостинг акаунт за Крайния Клиент

да прехвърли собствеността на домейна към Крайния Клиент

e. В специални случаи при наличието на спор относно собствеността, Доставчикът си запазва правото да отсъди кой е собственик на услугата/акаунта, който е обект на спор. Такива специални случаи включват, но не се изчерпват със случаите, в които не може да се определи категорично кой е заплатил за услугата, различни лица са заплащали услугата по различно време, едно лице е заплатило услуга от името и/или с платежно средство на друго лице, и други.

Допълнителни условия за препродаване на домейн регистрации

Когато Риселърът препродава на своите Крайни клиенти домейн регистрации като част от хостинг пакет или регистрация на паркиран домейн, важат следните допълнителни правила, свързани с изисквания на ICANN:

a. Според изискванията на ICANN и политиката им по акредитацията на регистратори от 2013 година (Registrar Accreditation Agreement, RAA), за собственик на един домейн се счита лицето, което е посочено като регистрант в WHOIS детайлите на домейна. Регистрантът има право на достъп до панела за управление на домейна, право да променя настройките на домейна и WHOIS данните му, както и да отключва домейна за трансфер и да получава неговия EPP код.

В съответствие с тази политика Доставчикът ще оказва помощ на настоящите регистранти за горните действия, независимо дали регистрантът е Риселъра или Крайния клиент.

b. В съответствие с политиката на ICANN по отношение на изтичането на домейни (Expired Registration Recovery Policy, ERRP) Доставчикът ще изпраща по e-mail допълнителни напомняния за изтичането на домейна на адреса на регистранта, който е записан в WHOIS данните за домейна. Тези напомняния ще се изпращат 26 дни преди изтичане, 4 дни преди изтичане и 5 дни след изтичането на домейна. Допълнителните напомняния за домейни, свързани с препродадени от Риселъра акаунти, няма да разкриват името на Доставчика и ще насочват регистрантите към Риселъра.

Пълният документ на ICANN за ERRP може да бъде намерен тук:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/errp

Риселърът ще има възможност да спре тези допълнителни e-mail съобщения, които се изпращат на регистрантите на препродадените от него домейни, чрез Риселърския си панел.

ВАЖНО: В случай че Риселърът спре допълнителните напомняния за изтичане на домейна, то той трябва да организира уведомяването на регистранта (Крайния Клиент) за изтичането на домейна. В случай на неспазване на това изискване, Риселърът носи пълна отговорност за последствията за Доставчика и Крайния Клиент в случай на загуба на домейна и последвало оплакване от страна на регистранта в ICANN.

Паричен баланс

Паричният баланс е услуга, която позволява на Риселъра да депозира сума пари в акаунта си, за да може да заплаща по-късно поръчани услуги с наличния баланс.

Паричният баланс е активен по подразбиране. Ако Риселърът няма задължения за погасяване, той може да реши да прекрати ползването на услугата Паричен баланс.

Максималният лимит за Паричния баланс се изчислява динамично от Доставчика, по преценка на Доставчика.

Доставчикът изпраща на Риселъра уведомления за всички важни събития, свързани с Паричния баланс, за да бъде Риселърът информиран и да предприема действия, когато е нужно.

Ако има положителна наличност в паричния баланс на Риселъра, то тя може да се ползва за пълни или частични плащания от Риселъра към Доставчика.

Доставчикът може да не изисква плащания за задължения под определена сума. Вместо това, такива задължения могат да бъдат добавяни към Паричния баланс за по-нататъшно погасяване.

Овърдрафт

Услугата Овърдрафт позволява на Риселъра да поръчва услуги, без да ги заплаща веднага. Вместо това, дължимите суми за поръчаните услуги могат да бъдат добавяни като задължения в Паричния баланс на Риселъра.

Услугата Овърдрафт не е включена по подразбиране. Освен ако Риселърът не се е отказал от ползването ѝ, услугата може да бъде включвана или изключвана по преценка на Доставчика. Ако Риселърът няма непогасени задължения, той може да се откаже от ползването на услугата Overdraft.

Максималната сума, която може да се използва като Овърдрафт, се изчислява динамично от Доставчика, по преценка на Доставчика.

Ако не е указано друго, дължината на периода на Овърдрафт услугата е 30 дни считано от деня, в който услугата е включена. Доставчикът може да удължи периода на услугата по свое усмотрение.

След края на периода на Овърдрафт услугата, Доставчикът може да спре възможността да се ползва Паричния баланс като платежно средство и да изиска от Риселъра плащане на непогасените задължения.

Доставчикът няма да начислява лихви или такси за употребата на услугата Овърдрафт.

Автоматично плащане на задължения по Паричния баланс

Доставчикът може да предложи на Риселъра възможността да погасява задължения по Паричния баланс автоматично.

Автоматичното плащане на задължения по Паричния баланс не е включено по подразбиране. Възможността за автоматично плащане може да е обвързана с допълнителни изисквания.

Прекратяване на договора

Прекратяването на този Договор може да настъпи в следните случаи:

a. Доставчикът може да прекрати този Договор незабавно за конкретно нарушение на този Договор или на Условията за ползване на Доставчика от страна на Риселъра. В случай на прекратяване поради конкретно нарушение, Доставчикът ще продължи поддръжката и таксуването на Крайните Потребители пряко.

b. Договорът може да бъде прекратен от Доставчика в случай на невъзможност на Риселъра да продължи да осигурява услугите на Крайния Клиент, което може да включва, но не се изчерпва със сериозна неработоспособност и смърт. Ако Договорът бъде прекратен по тази клауза, Доставчикът би могъл също да продължи поддръжката и таксуването на Крайните Потребители пряко.

c. Доставчикът може да прекрати Договора, ако Риселърът не предоставя помощ на Крайните Клиенти по отношение на плащания и това доведе то щети за Доставчика или Крайния Клиент. Липсата на възможност за предоставяне на подходяща помощ на Крайния Клиент по отношение на плащанията за акаунта включва, но не се изчерпва с: 1) липсващо уведомяване на Крайния Клиент за предстоящо изтичане на предоставените му услуги, 2) продължително игнориране на въпросите на Крайния Клиент по отношение на плащанията за акаунта, 3) невъзможност от страна на Риселъра да организира с Доставчика услугите, за които е платил Крайният клиент. В случаи, в които липсата на помощ от страна на Риселъра по отношение на плащания доведе до прекъсване на услугата и/или накърняване на репутацията на Доставчика, тогава Доставчикът може да осигури услугата директно на Крайния Клиент, както и да приеме плащане от него за тази услуга.

d. В случай на прекратяване на Договора, Доставчикът не носи никаква отговорност за каквито и да е неуредени взаимоотношения между Риселъра и Крайния Клиент.

Приложимо право

За всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

Ограничена отговорност

Риселърът е съгласен, че Доставчикът не е отговорен за: (1) временно прекъсване на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (2) вреди от използването на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (3) спиране работата на Риселъра; (4) прекъсването или забавянето на достъпа до уеб страниците и/или услугите на Доставчика; (5) загуби или пречки, причинени от действия или случаи извън контрола на Доставчика; (6) липсващи и неполучени данни, увреждане, унищожение или други модификации; (7) загуби или пречки, причинени от неоторизирана употреба или злоупотреба на Риселърския акаунт; (8) вреди от прилагането на Условията за ползване/политиката на Доставчика.

Доставчикът също така няма да бъде отговорен за всякакви директни и индиректни вреди от всякакъв род (включително пропуснати ползи), независимо от тяхната форма. Това важи и когато Доставчикът е бил предупреден за вероятността от такива повреди. Максималната обща отговорност на Доставчика няма да превиши общата сума, платена от Риселъра за разглежданата услуга, но не повече от 200 лв.

Последно обновяване: 14 юли 2021 г.